Nieuws
Geplaatst op 1 december 2018 om 14:15 uur

Een oproep aan ieder lid om de bij hen bekende medisch inhoudelijke projecten in het buitenland te delen met SICH en hierover enkele vragen te beantwoorden. De SICH is benaderd door de Junior Afdeling (JA) van de NVK omdat deze


Voor een brede ontwikkeling als kinderarts, het uitdiepen van (niet-)klinische kerncompetenties en daarmee individualiseren van de
opleiding heeft een stage in het buitenland toegevoegde waarde voor elke AIOS kindergeneeskunde. De mogelijkheden hiervoor bestaan reeds binnen de opleiding en zijn vooralsnog geclusterd in het 5e opleidingsjaar. Voor vele AIOS is onbekend welke mogelijkheden er zijn. Onbekend maakt onbemind of werkt in elk geval drempelverhogend om een dergelijke stage te organiseren. De JA wil hier graag in faciliteren voor hen die hier specifieke interesse in hebben.

De SICH denkt dat ze hierin ook van betekenis kan zijn en dat het mes van 2 kanten snijdt; Hoe leuk en nuttig is het dat de kinderartsen
van de toekomst enigszins ervaring kunnen opdoen in het buitenland. Hoe waardevol is het als er een tijd een bijna-kinderarts klinisch of anderszins betrokken kan zijn bij de diverse projecten in het buitenland die onze leden onder hun hoede hebben of waarbij ze betrokken zijn!

In Kinderarts &Samenleving editie 4 oktober 2017 jaargang 36 verscheen een artikel over de ervaringen van AIOS Lonneke Landzaat en Marjolijn Quaak (OOR-ON) die onbetaald verlof hadden opgenomen om op de kinderafdeling van een district ziekenhuis in Tanzania een ondervoedingsproject opzetten. Hun opleider Jos Draaisma ondersteunde dit initiatief van harte en kende hen een maand opleiding toe. Ik denk dat een buitenlandse stage voor AIOS in bepaalde situaties als maatschappelijke stage kan gelden. Zeker omdat die maatschappelijke competenties in de Nederlandse situatie soms lastig zijn te behalen. Daar mogen we voor individuele gevallen meer oog voor hebben.

Recent is de Young European Academy of Paediatrics (EAP)opgericht, een platform waar ervaringen en mogelijkheden binnen de kindergeneeskunde kunnen worden uitgewisseld. Dit platform biedt de uitgelezen gelegenheid om te inventariseren welke stagemogelijkheden vanuit andere Europese landen worden aangeboden voor AIOS Kindergeneeskunde, zowel binnen als
buiten Europa. De JA is actief betrokken binnen de Young EAP.

Het gezamenlijk streven van de JA en SICH is om een databasete genereren waarmee de individuele AIOS ideen kan opdoen over stagemogelijkheden
buiten de Nederlandse grenzen die bijdragen aan de individuele ontwikkeling van deze AIOS. Tevens kan deze database dienen om kindergeneeskundig hoog kwalitatieve input te kunnen verkrijgen in de vele buitenlandse projecten van onze SICH-leden.

Dus bij deze een oproep aan ieder lid om de bij hen bekende projecten te delen met SICH en hierover enkele vragen te beantwoorden.
Hiernaast is het erg nuttig om ook op deze manier op de hoogte te geraken over waar ieder mee bezig is om zodoende een netwerk op te bouwen en eventuele samenwerking aan te kunnen gaan.

Graag de onderstaande vragen beantwoorden en sturen naar: info@intchildhealth.nl ondervermelding van AIOS KG stage, ookal kun je geen AIOS gebruiken in je project maar dan dient deze vragenlijst om te
inventariseren bij welke projecten onze leden betrokken zijn.

Naam project
:
Plaats, Land:
Website projectindien bekend:
Email contactpersoon:
Omschrijving project:
Wat zou de bijdrage kunnen zijn van een AIOS kindergeneeskunde aan dit project?:
Expertisegroep Global Child Health
© Copyright 2024
Contact
Beheer
Deze website is ontwikkeld door Romilan ICT